NAVER "로컬 브랜드 리뷰 2022" 선정
 

시인보호구역이 네이버와 모종린 연세대 교수가 공동으로 진행한 '로컬 브랜드 리뷰 2022(Local Brand Review 2022)' 프로젝트에 대구·경북 지역의 유일한 복합문화공간으로 선정됐다.

혼밥이 좋은 시인의 발신 "난 혼자지만, 혼밥이 좋아", 정훈교


그가 노래하는 혼자는 그림자를 좇아 해변을 걷고, 이름이 호명되는 것을 망설인다.그때와 같은 날을 거닐고 있는 시인은 가난하다. 그에게 혼자는 과거나 재난이 아닌 지금 움직이는 파도와 같다.

시인보호구역에 응원을 아끼지 않는 문화예술지킴이 언론사 관계자분들께 진심으로 감사의 마음을 전합니다.

[대구신문] 시인과 함께하는 ‘시가 있는 가을’

시인보호구역
2020-07-29
조회수 723

2016-10-27


시인보호구역(대표 정훈교)은 지난 8월 31일부터 매달 ‘촉촉한 특강’을 열며, 작가와의 만남을 진행하고 있다. 8월에는 시인 박소란과 시인 황종권, 9월에는 시인 김성규와 시인 윤석정, 10월에는 시인 김용락과 시인 손택수, 11월에는 시인 손미와 시인 이선욱 씨가 초대됐다.


작가와의 만날 일정은 11월 26일(이하석, 김재근), 12월 03일(도종환, 이혜미), 12월 10일(박준, 권기덕) 토요일 5시로 예정돼 있다. 시민 누구나 무료로 신청할 수 있으며, 전화로 예약을 받는다.


황인옥 기자


기사 전문 확인하기

0 0
시인보호구역, 온라인 소통관

상호 : 협동조합 시인보호구역 | 사업자등록번호 : 734-81-01760 | 이사장 : 전운경 | 정보책임자 : 공방 연애편지

주소 : 대구광역시 수성구 무학로 23길 87 | 고객센터 : 1899-7083 | 전자우편 : sibo4530@naver.com문학콘텐츠그룹 시인보호구역

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                              [동탄점]  경기도 화성시 메타폴리스로 42 (반송동)         

                                                                                                                                                              [제주점]  제주특별자치도 제주시 신대로 145 (연동)                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                              [대구점]  대구광역시 수성구 무학로 23길 87 (두산동)

                                                                                                                                                              [대구점]  대구광역시 중구 태평로 160 (북성로)